Ogólne Warunki Świadczenia Usług

WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ

PRZEZ ZESPÓŁ TŁUMACZY TECHNICZNYCH „EXPRESS”

Zakres świadczonych usług

Zespół Tłumaczy Technicznych „EXPRESS” od 50 lat świadczy usługi w zakresie tłumaczenia dokumentacji technicznej, prawnej, naukowej, ekonomicznej, handlowej, przekładu dokumentów, materiałów i filmów reklamowych w językach europejskich oraz usług edycyjnych w wybranych programach komputerowych, skanowania grafiki do tłumaczeń oraz tłumaczeń słowa żywego (konsekutywne, symultaniczne i kabinowe).

Zobowiązanie do wykonania zamówionej pracy, gwarancja poufności i oświadczenia

 1. ZTT EXPRESS zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z przyjętym do wykonania Zamówieniem.
 2. ZTT EXPRESS gwarantuje Zleceniodawcy poufność powierzonych materiałów.
 3. ZTT EXPRESS oświadcza, że:
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia;
 • jest legalnym użytkownikiem oprogramowania, którego używa do wykonywania w/w prac komputerowych;
 • jest polskim podmiotem posiadającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne.

Sposób obliczania należności za tłumaczenie i cennik

 • Wykonawca oblicza wynagrodzenie za tłumaczenie mnożąc ilość stron obliczeniowych tekstu przetłumaczonego i ceny jednostkowej za jedną stronę tłumaczenia.
 • Stronę obliczeniową stanowi strona 1500 znaków ze spacjami, tj. 30 wierszy po 50 znaków.
 • Minimalną jednostką tłumaczenia jest strona obliczeniowa.
 • Liczbę stron w pliku oblicza się na podstawie tłumaczenia w języku docelowym biorąc za podstawę ilość znaków odczytanych z właściwości pliku MS Word, z zaokrągleniem do 1/2 strony w górę.
 • W przypadku tłumaczenia z języka obcego na inny język obcy, stawkę za tłumaczenie oblicza się zakładając, że tłumaczenie dokonywane było za pośrednictwem języka polskiego, chyba że Strony ustalą inaczej.
 • Pola tekstowe, opisy na rysunkach, nagłówki, stopki oraz inne formy, których ilości nie są ujęte we właściwościach pliku, traktowane są jako wiersze i liczone według zasady strony obliczeniowej zawierającej 30 wierszy po 50 znaków.
 • Prace dodatkowe w tym skanowanie, obróbka i wklejanie rysunków, tworzenie skomplikowanych tabel, rysunków i innych obiektów nie są ujęte w cenie za tłumaczenie.
 • Cennik ZTT EXPRESS jest dostępny w siedzibie firmy.
 • Podane ceny są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT.

 Bieg terminów

Przy określaniu biegu terminów ZTT EXPRESS kieruje się następującymi zasadami :

 • tłumaczenie zwykłe: 6 stron obliczeniowych tekstu przypada na 1 pełny dzień roboczy (z wyłączeniem dnia złożenia i odbioru). Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dni wolnych od pracy;
 • tłumaczenie pilne /25 % dodatku/: przy tłumaczeniach z piątku na poniedziałek, w dni ustawowo wolne od pracy, tłumaczeniu ponad podany wyżej normatyw, gdy jednak termin wykonania nie jest sztywno ustalony przez Zleceniodawcę;
 • tłumaczenie ekspresowe /50 % dodatku/: powyżej 6 stron obliczeniowych dziennie, tłumaczeniach wykonywanych na następny dzień, tłumaczeniach zleconych na z góry określony przez Zleceniodawcę, krótki termin;
 • tłumaczenie superekspresowe /100 % dodatku/ : tłumaczenia wykonywane tego samego dnia.

Złożenie zamówienia

Składając zamówienie tłumaczenia Zleceniodawca może posłużyć się wzorem zamówienia zamieszczonym na naszej stronie internetowej lub którego wzór można otrzymać pocztą elektroniczną. Wypełnione i podpisane zamówienie można składać osobiście w siedzibie firmy, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

Odwołanie zlecenia

W przypadku odwołania zlecenia tłumaczenia pisemnego po jego wcześniejszym złożeniu Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania płatności w wysokości odpowiadającej postępowi prac nad zleconym tłumaczeniem. W przypadku odwołania zlecenia tłumaczenia ustnego na 7 lub mniej dni przed datą rozpoczęcia zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia 50% wynagrodzenia wynikającego z kalkulacji zlecenia. W przypadku odwołania zlecenia w przeddzień lub w dniu jego realizacji, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia całości wynagrodzenia.

Reklamacja

W przypadku reklamacji ZTT EXPRESS zastrzega sobie prawo do skorygowania tłumaczenia. Wykonawca nie dopuszcza możliwości anulowania zlecenia przez Zleceniodawcę, chyba że ZTT EXPRESS wyrazi na to pisemną zgodę. Odpowiedzialność ZTT EXPRESS ogranicza się wyłącznie do wysokości ceny zlecenia. Wszystkie reklamacje ze strony Zleceniodawcy wymagają formy pisemnej, a ZTT EXPRESS zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wady tłumaczenia zgodnie ze wskazaniami Zleceniodawcy.

Warunki płatności

Termin płatności faktur wynosi 7 dni. ZTT EXPRESS dopuszcza pobranie zaliczki na poczet wykonania tłumaczenia.

Inne postanowienia

 1. Przy zleceniach w trybie ekspresowym, ZTT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza do zlecenia oraz nie zachowania jednolitej terminologii tłumaczenia. W przypadku wymagania przez Zleceniodawcę jednolitej, fachowej terminologii, konieczne jest przekazanie firmie ZTT EXPRESS fachowego słownictwa oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem Zleceniodawcy.
 2. Realizacja zleceń odbywa się w oparciu o powyższe warunki, na które Zleceniodawca wyraża zgodę, chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 3. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej podlegają orzecznictwu sądów właściwych dla siedziby firmy ZTT EXPRESS.