Tłumaczenia techniczne poświadczone

Tłumaczenia techniczne przysięgłe

Opisy techniczne: dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i jej składowe, w tym instrukcja obsługi, instrukcja użytkowania, instrukcja eksploatacji,  instrukcja konserwacji i smarowania, wykaz części zamiennych, rysunki i schematy wraz z opisem, a także projekty budowlane, projekty wykonawcze, ekspertyzy techniczne, operaty szacunkowe, atesty, świadectwa kontroli.

Tłumaczenia biznesowe z elementami technicznymi: umowa współpracy handlowej, umowa dystrybucyjna, umowa serwisowa, umowa dostaw,  umowa na wykonanie usług, umowa o zapewnienie jakości usług, umowa konsorcjum, umowa agencyjna, umowa ramowa, umowa dostaw sprzętu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa najmu, kontrakt na zarządzanie,  standardowe warunki świadczenia usług, ogólne warunki zakupu, warunki szczególne kontraktu, ogólne warunki handlowe, szczegółowe warunki  dostaw towarów.

Dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstw: przepisy wewnątrzzakładowe, przepisy BHP, podręcznik bezpieczeństwa, kodeks postępowania, wytyczne odnośnie bezpieczeństwa, kwestionariusz oceny,  oceny okresowe.

Inne dokumenty niezbędne firmom w bieżącym prowadzeniu działalności, takie jak: oferta, faktura, zamówienie na usługi, list intencyjny, memorandum informacyjne, międzynarodowy certyfikat importowy, specyfikacja techniczna wyrobu, ekspertyza techniczna, świadectwo pochodzenia towaru, certyfikat fumigacji, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej/ preparatu niebezpiecznego (msds).

Tłumaczenia naukowe zawierające słownictwo specjalistyczne: referaty,  publikacje dotyczące architektury, budownictwa, ogrzewnictwa, klimatyzacji, tribologii…

Dokumentacja dotycząca szkód powypadkowych, w tym dokumentacja medyczna osób poszkodowanych oraz przekład medyczny wyników badań, opisów choroby.

Tłumaczenia przysięgłe – na życzenie tłumaczenie techniczne może zostać poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zleć tłumaczenie